HØR melodien

Se salmens tekst:
474. Jesus Krist, du gav mig l...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Biografi


Malling, Ovef. 10. dec. 1747 på Taarupgård v. Viborg. F: godsejer Peder Pe­dersen M. M: Charlotte Hylleborg f. Storm. Familien fl. t. Sal­ling, hvor M. voksede op. Han frekventerede latinskolen i Viborg, men uddannedes i øvrigt af privatlærere. M. gennemførte det teologiske studium m. laveste karakter, blev efter eks. 1766 huslærer og hovmester, og fulgte to herremandssønner til Kbh. hvor han fortsatte sine studier, og udgav nogle digte i Op­lysningstidens stil – altså helt moderne. På den baggrund gav Høegh Guldberg ham den opgave at udarbejde en læsebog til historieundervisningen efter skoleloven 1775. Titlen blev: ‘Store og gode Hand­linger af Danske, Norske og Holstenere’; bogen udkom 1777 og blev en udtalt succes. Den brugtes gennem mere end hundrede år, og inspirerede flere af eftertidens forfattere. 1781 ~ Christine Beck, og sammen fik de mange børn. M. blev inddraget i den oplyste enevældes statsapparat, først som sekr. i toldvæsenet, sekr. i lovkommissionen 1787, han var involveret i Københavns fattigvæsen, hvor han blev direktør, i Landhusholdningsselskabet og var en af talerne v. grundstensnedlæggelsen for Frihedsstøtten. Han kom i bankbestyrelser og var fra 1813 overdirektør i Rigsbanken, og arbejdede i et utal af kommissioner. M. blev medl. af Videnskabernes Selskab 1806, og 1809 kgl. historiograf, han var fra 1817 ledende direktør for de lærde skoler og universitetet og kom derved til at forestå opførelsen af Sorø akademi 1821. 1824 blev han geheime-statsminister og 1826 ridder af elefantordenen. M. døde 17. nov. 1829.

M. blev medlem af den salmebogskommission, der udarbejdede Evange­lisk-kristelig Psalmebog 1798 – og var den eneste teolog, foruden formanden, biskop Balle. Kun i nogen grad kan det kortlægges, hvad han der arbejdede med, men hans indflydelse på sproget i salmerne har været gennemgribende. Et par originalsalmer af M. kom også med i den endelige salmebog.

B  289, 474


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

De helliges samfund - Nadver

474

Jesus Krist, du gav mig livet
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode

1

Jesus Krist, du gav mig livet,
dødens magt du overvandt;
ved dit bord du mig har givet
salighedens visse pant.
Styrk du mig i bøn og tro!
Giv mig fred og sjælero!
Gør, at jeg din ære fremmer,
over dig mig selv forglemmer!

Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt 1685.
Birgitte Kaas 1734. Ove Malling 1798.
N.F.S. Grundtvig 1837.